Dołącz do akcji#TestujezHairstore

Ogłaszamy wielkie testowanie#TestujezHairstore

i zapraszamy
Cię do naszej akcji!

Na czym polega akcja?

My wysyłamy darmowy kosmetyk,Ty prezentujesz go na swoim Instagramie i na InstaStories

Najważniejsze zasady:

  • umieść dwa zdjęcia z produktem
  • nagraj min. 3 relacje na InstaStories
  • wszystko oznacz #TestujezHairstore, @Hairstorepl oraz marką otrzymanego kosmetyku
Dla kogo akcja?
  • Masz minimum 1000 followersów
  • Masz ukończone 18 lat
Co trzeba zrobić?

Wypełnij ankietę i zapoznaj się ze szczegółami akcji

do wybranych osób napiszemy maila

Regulamin akcji #TestujezHairstore
Regulamin „#TestujezHairstore”
(dalej: Regulamin)
§1. Zasady ogólne
1. Organizatorem „#TestujezHairstore” (dalej: Akcja) jest firma SMILA, Piotr Kościuczyk, Ewa Kościuczyk Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Zielonogórskiej 12, 71-084 Szczecin, NIP 851-294-96-16, KRS: 0000661719. Organizator ogłasza, że Akcja prowadzona będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/hairstorepl.
2. Fundatorem produktów wysyłanych do testowania w ramach Akcji jest Organizator.
3. Regulamin niniejszej akcji dostępny jest pod adresem: http://www.hairstore.pl/testujezhairstore.
4. Właścicielem profilu znajdującego się pod adresem https://www.instagram.com/hairstorepl jest Organizator.
 
§2. Słownik pojęć
Użyte w niniejszym Regulaminie słowa otrzymują następujące brzmienie:
1. uczestnik - użytkownik portalu Instagram.com, będący osoba fizyczną, mający ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych, posiadający konto na portalu Instagram.com, który wziął udział w Akcji poprzez zamieszczenie zdjęć i filmików na InstaStories zgodnie z Zasadami Akcji i który zapoznał się i zaakceptował w całości niniejszy regulamin,
2. follower - osoba śledząca, obserwująca profil na portalu Instagram.com.
 
§3. Zasady Akcji
1. Udział w Akcji jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Akcja rozpoczyna się w dniu 26.09.2018 r. i zostanie przeprowadzona w oparciu o niniejszy regulamin.
3. Akcja jest organizowana na terenie Polski.
4. W Akcji może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem ustępu następującego. 
5. Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Akcji, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
6. Warunkiem przystąpienia do akcji jest posiadanie minimum 1 tysięca Followersów na koncie na portalu Instagram, które jest zgłoszone do udziału w Akcji.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. Uczestnictwa w Akcji, praw ani obowiązków z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby.
8. Zgłoszenia udziału w Akcji będą przyjmowane poprzez formularz umieszczony na stronie Organizatora http://www.hairstore.pl/testujezhairstore do dnia 31.10.2018 r, do godziny 23:59. 
9. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Akcji jest zobowiązany do wypełnienia ankiety, znajdującej się na stronie http://www.hairstore.pl/testujezhairstore, która określa preferencje dotyczące produktu. Ankieta ma właściwości poglądowe. 
10. Po podaniu w ankiecie danych kontaktowych nie ma możliwości zmiany adresu, na który ma zostać wysłana paczka.
11. Po wypełnieniu ankiety - Uczestników wybierze jury, powołane przez Organizatora Akcji. Obrady jury są tajne. Organizator zastrzega, iż skontaktuje się jedynie z Uczestnikami, którzy zostaną wybrani przez jury. 
12. Wybranym Uczestnikom Organizator wysyła produkty z uwzględnieniem preferencji, wynikających z ankiety, jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania innego produktu niż preferencje zaznaczone przez Uczestnika w ankiecie.
13. Przed wysłaniem produktów zostanie przeprowadzana weryfikacja przez Instagram. Po otrzymaniu wiadomości (Direct) należy odpisać na nią poprzez konto, które zostało zgłoszone do udziału w Akcji. Osoby, które nie odpiszą na wiadomość w ciągu 24 godzin od jej otrzymania nie będą brane pod uwagę.
14. Uczestnicy wybrani zgodnie z ustępami poprzedzającymi biorą udział w Akcji, która polega na wykonaniu 2 zdjęć z otrzymanym produktem oraz stworzeniu min. 3 relacji na InstaStories z otrzymanym produktem. Zdjęcia oraz InstaStories muszą być oznaczone @Hairstorepl oraz #TestujezHairstore oraz marką producenta otrzymanego produktu. 
15. Użytkownik, biorąc udział w Akcji, zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich osobistych i majątkowych do publikowanych treści oraz zdjęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez uczestnika nie swoich materiałów. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika Akcji, który je naruszył.
16. Uczestnik, biorąc udział w Akcji, może zostać poproszony o przekazanie statystyk, dotyczących postów ze zdjęciami produktów oraz statystyk dotyczących InstaStories prezentowanych produktów. Akceptacja regulaminu oznacza przesłanie statystyk na prośbę Organizatora Akcji w ciągu 2 dni od dnia, w którym prośba została przekazana przez Organizatora Akcji.
17. Zamieszczenie zdjęcia i relacji, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, oznacza zgodę na jego wykorzystanie przez Organizatora na Jego profilach na Facebooku, Instagramie oraz stronie www.hairstore.pl. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium. 
18. Wśród Uczestników biorących udział w Akcji wyłonione zostaną osoby, które wygenerują najlepsze wyniki: zaangażowanie odbiorców (komentarze i polubienia), a także zasięg organiczny. Osoby te otrzymają kolejny produkt do testów. Ilość osób będzie określona w trakcie trwania Akcji i zależna będzie od uzyskiwanych wyników. Uczestników wybierze jury, powołane przez Organizatora Akcji. Obrady jury są tajne.
19. Kolejna edycja Akcji zostanie ogłoszona przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu Akcji lub całkowitego jej odwołania.
20. Informacja o Uczestnikach, którzy dostaną kolejny produkt w ramach Akcji z podaniem ich danych w postaci imienia i nazwiska, zostanie opublikowana nie później niż miesiąc po całkowitym zakończeniu Akcji na stronie internetowej Organizatora Akcji pod adresem: http://www.hairstore.pl/testujezhairstore oraz na jego profilach w mediach społecznościowych: Instagramie www.instagram.com/hairstorepl I facebook.com/Hairstorepl/
21. Produkty do testów nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
22. Wybrani Uczestnicy otrzymają produkt od Organizatora drogą wysyłki. Czas przeznaczony na testowanie to 10 dni od otrzymania przesyłki. Każdy Uczestnik zobowiązany jest umieścić pierwsze zdjęcie w ramach Akcji dnia: 23.11.2018, kolejne zdjęcie dnia 30.11.2018, Filmiki na Instastories w dniach 23.11 i 30.11.2018 oraz w dniu otrzymania paczki.
23. Otrzymanie produktu jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do Akcji  i akceptacją niniejszego regulaminu.
 
§4. Zakaz dostarczania treści bezprawnych
1. W ramach udziału w Akcji niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
2. Zgłoszenie nie może ponadto:
a) być oczywiście niezgodne z celem działań promocyjnych na fanpage’u „@Hairstorepl”,
b) zawierać antyreklamy marki Hairstore.pl lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy,
c) naruszać dóbr osobistych Organizatora Akcji lub osób trzecich.
3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §4 ust. 1-2.
 
§5. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane listownie na adres: Hairstore.pl, ul. Zielonogórska 12, 71-084 Szczecin z dopiskiem „Reklamacja – Akcja Hairstore” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji.
2. Organizator Akcji rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Organizator Akcji odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.
 
§6. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Akcji.
2. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Akcji, jednak Organizator zastrzega, iż wzięcie udziału w Akcji jest dobrowolne.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Akcji z zachowaniem standardów ochrony danych osobowych, przy wykorzystaniu właściwych środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności tych, które Organizator uzna za stosowne.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia Akcji zgodnie z Regulaminem,
b. promocji produktów dostępnych na stronie www.hairstore.pl, należącej do Organizatora Akcji oraz marki hairstore.pl. 
5. Czas przetwarzania danych osobowych Uczestników wynosi 2 lata. Po tym czasie następuje inwentaryzacja danych osobowych oraz ich anonimizacja lub zniszczenie.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, Organizator informuje o następujących uprawnieniach: 
a. prawo dostępu do własnych danych osobowych; 
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. prawo do żądania usunięcia swoich danych przez Organizatora – jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane bezpodstawnie,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g. do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od Nas dane osobowe w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 
§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. 
2. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na profilu Hairstore na Facebooku (www. facebook.com/Hairstorepl) oraz na Instagramie (www.instagram.com/hairstorepl) i na stronie www.hairstore.pl/testujezhairstore co najmniej na 3 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu Instagram.com.
 
 
Partnerzy akcji
  • Konta z najlepszymi wynikami od razu mają miejsce w kolejnej edycjiczyli kolejne produkty do testów!
  • Każdą edycję podsumujemy rankingiem i nagrodzimy najlepsze kontaczyli możesz zgarnąć kasę na zakupy!

Twój koszyk
0,00
Zapisz się na newsletter
i odbierz 20 zł na zakupy
  • dowiedz się pierwszy o promocjach
  • odkryj nasze nowości
  • korzystaj z atrakcyjnych rabatów
Zyskaj dodatkowe informacje, bierz udział
w konkursach - dołącz do nas na FB!